Aktuality

Odpady a obce 2021

Po roční vynucené pauze se ve dnech 6. - 7. září 2021 uskutečnila v Hradci Králové v tradičním formátu konference Odpady a obce, které je spojená s předáváním ocenění známého jako "křišťálová popelnice". 

 
V letošním roce toto prestižní ocenění získalo město Choceň. Cenu v rámci společenského večeru převzal pan starosta Ing. Jan Ropek a Ing. Milada Potštejsnké z oddělení životního prostředí. 
 
Město Choceň je dlouholetým klientem naší společnosti a trošku neskromně doufáme, že snad i my jsme svou prací přispěli k tomuto skvělému úspěchu. 
 
Za celou společnost ISES, s.r.o., gratulujeme!

Omezení jednorázových plastových výrobků

V létě 2019 vstoupila v platnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. V úvodu směrnice je popsána problematika plastových výrobků – vlivem vysoké funkčnosti a relativně nízké ceně je tento materiál všudypřítomný a způsobuje nejen znečištění moří, které uvádí i úmluvy OSN, ale i ovzduší a půdy vlivem mikroplastů. Uvedená Směrnice Evropského parlamentu a Rady udává směr členským státům z hlediska:

 • Snížení spotřeby – nápojové kelímky včetně uzávěrů a nádoby na potraviny určeny k okamžité spotřebě
 • Omezení uvádění na trh (zákaz) – plastové vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka, nápojová míchátka, tyčky k uchycení balónků, nádoby na potraviny a nápoje k okamžité spotřebě z expandovaného polystyrenu
 • Požadavky na výrobky – připevnění plastových víček k nádobě do objemu 3 l, nádoby vyrobeny z alespoň 25 % recyklovatelných plastů (2025) a označení výrobku z plastu s informací, jak s daným výrobkem nakládat po jeho spotřebě (dámské hygienické potřeby, tabákové výrobky s filtry, nápojové kelímky)
 • Rozšíření odpovědnosti výrobce a tříděného sběru – do roku 2025 zajistit sběr odpadu z plastových výrobků ve výši 77 %.

V návaznosti na omezení jednorázových plastových výrobků byla Summitem EU schválena nová daň z nerecyklovaných plastů ve výši 0,8 Euro za kilogram plastu, která je platná od 1. ledna 2021. Daň z nerecyklovaných plastů budou odvádět jednotlivé členské státy jako národní příspěvek do rozpočtu EU. Podle prvních odhadů bude ČR odvádět cca 70 mil. EUR ročně.

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) však není v zákonech z oblasti odpadového hospodářství zahrnuta. Do české legislativy musí být tato směrnice implementována do 31. července roku 2021 a předpokládá se, že Evropská unie vydá směrnici, která bude samostatně řešit označování plastových výrobků. V současné době je zpracováván návrh nového zákona, jehož obsah je stručně pospát v brožuře MŽP.

Každoročně se v České republice uvede na trh přibližně 300 milionů plastových brček, 20 milionů plastových talířů, 60 milionů příborů, 40 milionů nádob na jídlo nebo 40 milionů kelímku z expandovaného polystyrenu. Přesto, že uvedená legislativa není dosud platná, jsou na českém trhu společnosti, které přišli s řešením, které v budoucnosti nahradí jednorázové plasty. Dnes se již běžně dají sehnat jednorázové výrobky v papírové či dřevěné podobě, jako jsou například vatové tyčinky, příbory a talíře. V tuzemsku se od roku 2019 objevují výrobci kovových a skleněných brček, které jsou doplněny i o brčka ze slámy. Někteří výrobci a distributoři jednorázových plastů se již adaptovali na připravený zákaz jednorázových plastů a do své nabídky doplnily i dřevěné příbory, papírové krabičky na potraviny a opakovatelně použitelných kelímků.

Snižování jednorázových plastů je nutno považovat za možnost rozvoje do budoucna a předpokládá se, že spousta firem se této příležitostí chytí a dojde k rozšíření nabídky vhodnějších alternativ na trhu. Nezbytnou součástí bude také pravidelné informování a osvěta obyvatel, které je bude pravidelně informovat o dané problematice a jejím řešení.

 

Ekologické školení pro provozovatele autoservisů ŠKODA pro rok 2020 ZRUŠENO

Vzhledem k současné situaci nastalé kvůli šíření koronaviru COVID-19 byla Ekologická školení pro provozovatele autoservisu ŠKODA v roce 2020 zrušena. O plánovaných školeních v roce 2021 a jejich formě Vás budeme informovat.

Ekologické školení pro provozovatele autoservisů ŠKODA

Právě probíhají certifikace provozovatelů autoservisů zapojených v síti obchodníků společnosti Škoda Auto a.s. Za poslední dva měsíce proběhla úspěšná certifikace u servisů: Autosalon ASTRA a.s. v Jablonci nad Nisou, Autocentrum BARTH a.s. v Hradci Králové,  Autocentrum BARTH a.s. v Pardubicích, Louda AUTO a.s. v Praze, AUTO JAROV, s.r.o., Auto MERCIA a.s. v Chrudimi, Autosalon Klokočka Centrum a.s. v Praze, Autodružstvo Podbabská v Praze a BENO Říčany, s.r.o. v Říčanech a FEMAT Radotín, s.r.o. v Radotíně.

Obdržením Ekologického osvědčení dává servis Škoda jasně najevo, že splňuje nejen zákonné předpisy týkající se odpadového hospodářství, vodního hospodářství a ochrany ovzduší, ale také požadavky na ochranu životního prostředí dané společností Škoda Auto.

 

Ekologické školení pro provozovatele autoservisů ŠKODA

 

Také v roce 2020 budete mít možnost zúčastnit se ekologických školení pro provozovatele autoservisů Škoda Auto a.s. Konkrétní termíny pro školící střediska v Mladé Boleslavi a v Kroměříži se dozvíte včas na těchto stránkách.

 

Národní program Životní prostředí - výzva 11/2019

 

Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:
 • CNG;
 • plug-in hybrid (PHEV);
 • hybrid (FHEV);
 • elektromobil.

 

V případě, že bude podpořen nákup nebo pronájem vozidel ve smyslu předchozího odstavce, je možné podpořit i náklady na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel, tzv. smart wallboxy.

V rámci jedné žádosti může být dotace na jednotlivá vozidla poskytnuta až do výše 40 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však do výše fixní částky dle typu pořizovaného vozidla.

Příjem žádostí: 17. 2. 2020 – 31. 10. 2020 nebo do vyčerpání alokace

 

 

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

 

Den Země

Tak jako každý rok i letos 22. dubna věnujeme Zemi. Je to den, kdy si máme připomenout to, že patříme této Zemi, ne ona nám. Odpočátku je cílem zvýšit energetickou účinnost, recyklaci odpadů a využívání obnovitelných zdrojů energie. Mnohdy však můžete začít i maličkostmi jako je šetření vody, nepřetápět doma či používání ekologičtějších výrobků. Zamyslete se proto nad věcmi kolem sebe nejen v tento den a ušetříte tak kromě samotné Země třeba i část ze svého rozpočtu. Každý můžeme přispět svým dílem.

Školení činovníků životního prostředí 2018 AČR

Dne 17.3.2018 se uskuteční každoroční školení ekologů v budově Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1. Školení začne v 9.00 hodin v 5. patře v Restaurant Clubu. Přihlášku a podrobné informace nalezte zde.

Fandíme Paralympiádě Rio 2016

Stolní tenis je jedním z paralympijských sportů, ve kterém Česká republika v minulosti slavila velké úspěchy.V Riu bude Českou republiku spolu s dalšími reprezentovat i Jiří Suchánek – čtyřiatřicetiletý český reprezentant, který soutěží v kategorii M2 (kvadruplegie, vozík).

Jiří Suchánek je nejen úspěšným sportovcem, ale i aktivním činovníkem pro životní prostředí v Autoklubu České republiky. 

 

Pevně věříme, že Jiří obstojí v silné konkurenci a zpět do České republiky si přiveze nejen krásné sportovní zážitky.

V Riu se představí celkem 276 stolních tenistů a tenistek a rozdělovat se bude 29 sad medailí.

 

Nové Identifikační listy nebezpečných odpadů a popisné cedule nebezpečných odpadů

21. března 2016 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Podle této novely má každý původce odpadu v přechodném období do 1. 6. 2016 povinnost zpracovat a vyvěsit nové ILNO a popisné cedule nebezpečných odpadů.

Obsah identifikačního listu stanoví příloha č. 3 vyhlášky.

Způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů je uveden v příloze č. 29 vyhlášky.

 

Blíží se termín podání ročního hlášení o odpadech za rok 2015

Původci odpadů jsou povinni v případě, že v roce 2015 vyprodukovali:

 • více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo
 • více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok nebo
 • v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů,

zasílat nejpozději do 15. února 2016, prostřednictvím ISPOPu, pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Původce ohlašování podává za každou samostatnou provozovnu zvlášť.

 

Změny v evidenci autovraků

Od 1. ledna 2016 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Tato novela vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 270/2015 Sb. (více zde)

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

Od 1. 12. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V rámci novely zákona bylo také novelizováno ustanovení § 44a odst. 10 podle kterého musí být pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako

 • vysoce toxické,
 • toxické,
 • žíravé,
 • karcinogenní kategorie 1 nebo 2,
 • mutagenní kategorie 1 nebo 2,
 • toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2
 • a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B,

písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi.

 

Zákon o prevenci závažných havárií

Od 1. 10. 2015 je účinný nový zákon č. 224/20015 Sb., o prevenci závažných havárií.

Podle tohoto zákona mají provozovatelé povinnost zpracovat / přezkoumat seznam, ve kterém bude uveden druh, množství, klasifikaci a fyzikální formu všech nebezpečných látek umístěných v objektu. Do 1 roku od nabytí účinnosti zákona pak mají provozovatelé povinnost zajistit aktualizaci protokolu o nezařazení, případně pokud splní podmínky pro zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, zpracují a předloží krajskému úřadu

a) návrh na změnu zařazení a posouzení rizik závažné havárie do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a

b) bezpečnostní program nebo bezpečnostní zprávu a krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje vnitřní havarijní plán a podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pokud budou protokolem o nezařazení podle tohoto zákona a splněny podmínky uvedené v § 4 odst. 3 tohoto zákona, předloží jej provozovatel krajskému úřadu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Ekologické školení pro provozovatele autoservisů ŠKODA

Předmětem školení jsou jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí, jako je nakládání s odpady, ochrana ovzduší, ochrana vody, nakládání s chemickými látkami, aj. Účastníci jsou seznamováni s požadavky aktuální legislativy a je jim poskytnut praktický návod, jak řešit konkrétní problémy související s naplňováním těchto požadavků. Školení je zaměřeno přímo na servisní činnost, řešeny budou pouze otázky přímo související s tímto typem provozu. Na závěr školení bude účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.

Podzimní termíny školení:

Školící středisko Kroměříž - 5. 11. 2015 (Čtvrtek)

STC Mladá Boleslav - 19. 11. 2015 (Čtvrtek)

STC Mladá Boleslav - 30. 11. 2015 (Pondělí)

 

Výročí 20 let spolupráce se ŠKODA AUTO

Společnosti ŠKODA AUTO a ISES oslaví letos 20. výročí společného úsilí v oblasti ochrany životního prostředí.  Již od 7. 11. 1995 je ISES koordinátorem projektu, koncepce poradenství pro oblast ochrany životního prostředí v autorizované prodejní a servisní síti ŠKODA.

Více se dočtete ZDE.

 

Žádostí o podporu z OPŽP

V rámci LXIV. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí města a obce ve spolupráci s firmou ISES, s.r.o. podaly 14 žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Všechny projekty byly ze strany SFŽP podpořeny.

 

Krajské plány odpadového hospodářství

1.1.2015 vstoupila v platnost nová strategie pro nakládání s odpady v ČR – Plán odpadového hospodářství 2015 – 2024. Všechny kraje nyní mají povinnost zpracovat krajské plány odpadového hospodářství nejpozději do 18 měsíců od začátku platnosti nového POH ČR.

Státní fond životního prostředí vyhradil na podporu krajů, při tvorbě nových POH, 14 miliónů korun, tedy pro každý kraj až 1 milion korun.

Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 a krajské plány se řadí, mimo jiné, mezi klíčové dokumenty pro plnění evropských cílů pro nakládání s odpady, ať už se jedná o snižování odpadů ukládaných na skládky, zvýšení recyklace a materiálového využití nebo předcházení vzniku odpadů.

Na POH ČR přímo navazuje nový programový dokument Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020, z něhož bude možné čerpat finanční prostředky (mimo jiné) na podporu projektů zabývajících se problematikou odpadového hospodářství.

Společnost ISES, s.r.o. nyní zpracovává pět krajských plánů odpadového hospodářství a to pro Hlavní město Prahu, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický a Plzeňský kraj.