Aktuality

Dotační program Elektromobilita

V rámci aktuálně vyhlášené výzvy č. 11/2018, která je zaměřena na vozidla s alternativním typem pohonů, mají obce, kraje i jejich příspěvkové organizace možnost již poněkolikáté žádat o dotaci na nákup vozidel s alternativním typem pohonu. Příspěvek lze čerpat na pořízení elektromobilů, plug-in hybridů, vozů na stlačený zemní plyn - CNG a vozy s plně hybridním pohonem. 

Dotací lze financovat nejen osobní auta, ale i užitková a nákladní až do 12 t, minibusy či motorky. Příjem žádostí byl zahájen 2.1.2019 a bude ukončen 30. září 2019 nebo do vyčerpání alokace.

V případě zájmu o tuto dotaci nás nevahejte kontaktovat.

Ekologické školení pro provozovatele autoservisů ŠKODA

Také ve druhé polovině roku 2018 budete mít možnost zúčastnit se ekologických školení pro provozovatele autoservisů Škoda Auto a.s. Konkrétní termíny pro školící střediska v Mladé Boleslavi a v Kroměříži se dozvíte včas na těchto stránkách.

Den Země

Tak jako každý rok i letos 22. dubna věnujeme Zemi. Je to den, kdy si máme připomenout to, že patříme této Zemi, ne ona nám. Odpočátku je cílem zvýšit energetickou účinnost, recyklaci odpadů a využívání obnovitelných zdrojů energie. Mnohdy však můžete začít i maličkostmi jako je šetření vody, nepřetápět doma či používání ekologičtějších výrobků. Zamyslete se proto nad věcmi kolem sebe nejen v tento den a ušetříte tak kromě samotné Země třeba i část ze svého rozpočtu. Každý můžeme přispět svým dílem.

Školení činovníků životního prostředí 2018 AČR

Dne 17.3.2018 se uskuteční každoroční školení ekologů v budově Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1. Školení začne v 9.00 hodin v 5. patře v Restaurant Clubu. Přihlášku a podrobné informace nalezte zde.

Fandíme Paralympiádě Rio 2016

Stolní tenis je jedním z paralympijských sportů, ve kterém Česká republika v minulosti slavila velké úspěchy.V Riu bude Českou republiku spolu s dalšími reprezentovat i Jiří Suchánek – čtyřiatřicetiletý český reprezentant, který soutěží v kategorii M2 (kvadruplegie, vozík).

Jiří Suchánek je nejen úspěšným sportovcem, ale i aktivním činovníkem pro životní prostředí v Autoklubu České republiky. 

 

Pevně věříme, že Jiří obstojí v silné konkurenci a zpět do České republiky si přiveze nejen krásné sportovní zážitky.

V Riu se představí celkem 276 stolních tenistů a tenistek a rozdělovat se bude 29 sad medailí.

 

Nové Identifikační listy nebezpečných odpadů a popisné cedule nebezpečných odpadů

21. března 2016 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Podle této novely má každý původce odpadu v přechodném období do 1. 6. 2016 povinnost zpracovat a vyvěsit nové ILNO a popisné cedule nebezpečných odpadů.

Obsah identifikačního listu stanoví příloha č. 3 vyhlášky.

Způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů je uveden v příloze č. 29 vyhlášky.

 

Blíží se termín podání ročního hlášení o odpadech za rok 2015

Původci odpadů jsou povinni v případě, že v roce 2015 vyprodukovali:

  • více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo
  • více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok nebo
  • v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů,

zasílat nejpozději do 15. února 2016, prostřednictvím ISPOPu, pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Původce ohlašování podává za každou samostatnou provozovnu zvlášť.

 

Změny v evidenci autovraků

Od 1. ledna 2016 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Tato novela vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 270/2015 Sb. (více zde)

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

Od 1. 12. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V rámci novely zákona bylo také novelizováno ustanovení § 44a odst. 10 podle kterého musí být pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako

  • vysoce toxické,
  • toxické,
  • žíravé,
  • karcinogenní kategorie 1 nebo 2,
  • mutagenní kategorie 1 nebo 2,
  • toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2
  • a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B,

písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi.

 

Zákon o prevenci závažných havárií

Od 1. 10. 2015 je účinný nový zákon č. 224/20015 Sb., o prevenci závažných havárií.

Podle tohoto zákona mají provozovatelé povinnost zpracovat / přezkoumat seznam, ve kterém bude uveden druh, množství, klasifikaci a fyzikální formu všech nebezpečných látek umístěných v objektu. Do 1 roku od nabytí účinnosti zákona pak mají provozovatelé povinnost zajistit aktualizaci protokolu o nezařazení, případně pokud splní podmínky pro zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, zpracují a předloží krajskému úřadu

a) návrh na změnu zařazení a posouzení rizik závažné havárie do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a

b) bezpečnostní program nebo bezpečnostní zprávu a krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje vnitřní havarijní plán a podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pokud budou protokolem o nezařazení podle tohoto zákona a splněny podmínky uvedené v § 4 odst. 3 tohoto zákona, předloží jej provozovatel krajskému úřadu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Ekologické školení pro provozovatele autoservisů ŠKODA

Předmětem školení jsou jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí, jako je nakládání s odpady, ochrana ovzduší, ochrana vody, nakládání s chemickými látkami, aj. Účastníci jsou seznamováni s požadavky aktuální legislativy a je jim poskytnut praktický návod, jak řešit konkrétní problémy související s naplňováním těchto požadavků. Školení je zaměřeno přímo na servisní činnost, řešeny budou pouze otázky přímo související s tímto typem provozu. Na závěr školení bude účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.

Podzimní termíny školení:

Školící středisko Kroměříž - 5. 11. 2015 (Čtvrtek)

STC Mladá Boleslav - 19. 11. 2015 (Čtvrtek)

STC Mladá Boleslav - 30. 11. 2015 (Pondělí)

 

Výročí 20 let spolupráce se ŠKODA AUTO

Společnosti ŠKODA AUTO a ISES oslaví letos 20. výročí společného úsilí v oblasti ochrany životního prostředí.  Již od 7. 11. 1995 je ISES koordinátorem projektu, koncepce poradenství pro oblast ochrany životního prostředí v autorizované prodejní a servisní síti ŠKODA.

Více se dočtete ZDE.

 

Žádostí o podporu z OPŽP

V rámci LXIV. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí města a obce ve spolupráci s firmou ISES, s.r.o. podaly 14 žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Všechny projekty byly ze strany SFŽP podpořeny.

 

Krajské plány odpadového hospodářství

1.1.2015 vstoupila v platnost nová strategie pro nakládání s odpady v ČR – Plán odpadového hospodářství 2015 – 2024. Všechny kraje nyní mají povinnost zpracovat krajské plány odpadového hospodářství nejpozději do 18 měsíců od začátku platnosti nového POH ČR.

Státní fond životního prostředí vyhradil na podporu krajů, při tvorbě nových POH, 14 miliónů korun, tedy pro každý kraj až 1 milion korun.

Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 a krajské plány se řadí, mimo jiné, mezi klíčové dokumenty pro plnění evropských cílů pro nakládání s odpady, ať už se jedná o snižování odpadů ukládaných na skládky, zvýšení recyklace a materiálového využití nebo předcházení vzniku odpadů.

Na POH ČR přímo navazuje nový programový dokument Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020, z něhož bude možné čerpat finanční prostředky (mimo jiné) na podporu projektů zabývajících se problematikou odpadového hospodářství.

Společnost ISES, s.r.o. nyní zpracovává pět krajských plánů odpadového hospodářství a to pro Hlavní město Prahu, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický a Plzeňský kraj.