Granty a dotace

V současné době lze získat finanční podporu z prostředků Evropské unie, ale i ze státního rozpočtu České republiky. Na našich stránkách naleznete informace o programech, které jsou zaměřené na získání dotací pro autoservisy a také aktuální výzvy v jednotlivých programech.

Kdo může žádat o podporu

 • podnikatelé
 • sdružení podnikatelů
 • fyzické osoby
 • neziskové organizace
 • územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace
 • výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce
 • obce
 • a další

Co musíte udělat, abyste dotaci získali a nemuseli ji vracet

 1. najít si vhodný dotační titul
 2. hlídat si vyhlášení výzvy
 3. dobře připravit projekt
 4. zpracovat a podat žádost o dotaci včetně všech povinných příloh
 5. administrovat celou dotaci před i po podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace, včetně
 6. monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
 7. závěrečné vyhodnocení akce vůči poskytovateli dotace

Dotační programy

 1. OPPI (Operační program podnikání a inovace)

 2. PRV (Program rozvoje venkova)

 

OPPI (Operační program podnikání a inovace)

O programu
Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.

V rámci tohoto programu je možné žádat na vznik a rozvoj firem (např. pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, hmotného majetku a pozemků, pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku apod.), inovace (např. zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi apod.), ale i na služby pro rozvoj podnikání (např. rozvoj poradenství v oblasti eko-technologií a environmentálních systémů řízení, individuální projekty MSP a projekty seskupení MSP podporující vstup MSP na zahraniční trhy, společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí apod.).

Výše dotace
Podpora je poskytována jednak formou dotace, ale také formou zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem, formou kapitálového vstupu do inovativně zaměřených MSP, formou podřízených úvěrů a zvýhodněných záruk usnadňující přístup MSP k externím zdrojům financování.

Kdo může žádat o podporu
Podnikatelé, sdružení podnikatelé, fyzické osoby a další

Příklady subjektů, kteří obdrželi dotaci

 • AMOND, spol. s r.o. – Autoservis Škoda
 • AUTO HASE spol. s r.o. – Servis automobilů a sklad náhradních dílů
 • AUTO – Rolný v.o.s. – Nákup nemovitosti - autoservis + show room
 • HS Auto Staněk s.r.o. – Přístavba nemovitosti a pořízení technologie za účelem rozšíření servisních služeb Autosalonu Nebřehovice
 • KOMERSIA WEST s.r.o. – Výstavba servisního a prodejního areálu motorových vozidel za účelem poskytování servisních služeb

PRV (Program rozvoje venkova)

O programu
Program rozvoje venkova financovaný z evropských finančních prostředků a kofinancovaný částečně Českou republikou je zaměřen na rozvoj venkovského prostoru.

Autoservisy mohou z tohoto programu žádat o podporu v rámci prioritní osy III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Oblastí podpory je zejména drobná výroba a řemesla, služby pro hospodářství (např. opravy strojů a zařízení) a maloobchod.

Na co lze žádat:
 • nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) - stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury, technická zařízení staveb
 • úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny (zejména odstavná a parkovací stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)
 • nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků
 • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
 • nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek)
 • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)

Výše dotace: Až 60 % z celkových nákladů

Kdo může žádat o podporu
Podnikatelé v obcích do 2 000 obyvatel s méně než 10 zaměstnanci

Aktuální výzvy

V současné době nejsou vypsány žádné výzvy.

Příklady subjektů, kteří obdrželi dotaci

 • ALKO spol. s r.o. – Nákup technologického vybavení pneuservisu
 • MARTIN MAHEL – Zřízení pneuservisu a autodílny
 • ZDENĚK PROCHÁZKA – Zateplení provozovny a pořízení technologií pro autoservis
 • PETR ELIS – Přístavba provozovny autoservisu AUTOELIS v Tučapech
 • JIŘÍ TAUCHMANN – Založení autoservisu Jiří Tauchmann v Zábradí

modernizace provozu

zařízení k výdeji nových olejů

nádrže na shromaždování odpadních olejů

zavedený systém třídění široké škály složek odpadu