Činovníci MS pro životní prostředí

Na všech mistrovských podnicích musí být přítomen činovník pro životní prostředí, který musí úspěšně absolvovat seminář organizovaný Ekologickou komisí AČR.

 

Jeho povinnosti jsou následující:

  1. Kontrolovat respektování plnění Řádu životního prostředí MS AČR.
  2. Zúčastnit se všech řádných zasedání Jury, avšak bez hlasovacího práva.
  3. Musí na rozpravě jezdců upozornit na dodržování Řádu životního prostředí MS AČR.
  4. Mít přístup ke všem informacím týkajících se konání sportovního podniku a musí být rovněž schopen předem, v průběhu i po skončení závodu předložit presidentu Jury nebo řediteli závodu doporučení ze všech hledisek, jež mohou mít potenciální dopady na životní prostředí.
  5. Na základě „Protokolu životního prostředí“ připraveným příslušnou komisí vypracovat svědomitým a vhodným způsobem zprávu a tuto zaslat do 5 dnů na sekretariát MS AČR. Kopii předat presidentovi Jury, řediteli závodu nebo sportovnímu komisaři. V případě prvního nerespektování tohoto bodu obdrží činovník pro životní prostředí upozornění od EK MS AČR. V případě druhého porušení může MS AČR zrušit nominace dotčenému činovníkovi až na 12 měsíců.
  6. V případě, že dojde k nerespektování nebo porušení předpisů uvedených v Řádu životního prostředí, musí nejprve okamžitě informovat ředitele sportovního podniku. 

 

Činovník pro životní prostředí se může po absolvování min. 10 podniků přihlásit prostřednictvím Komise životního prostředí MS AČR ke zkouškám na získání licence FIM.

 

 

PŘÍPRAVA AREÁLU

Základním předpokladem, aby sportovní akce proběhla bez problémů a neohrozila okolní životní prostředí, je kvalitně připravený areál. Úkolem pořadatelů je vytvořit ostatním účastníkům dostatečné podmínky pro dodržování všech zásad.

DOHLED V PRŮBĚHU ZÁVODU

Ani sebelepší přípravou areálu nelze předejít všem potenciálním problémům, zejména pokud je jejich příčinou nezodpovědný přístup účastníků nebo nečekané události. Neocenitelnou funkci zde mají například právě činovníci životního prostředí.

POŽADAVKY NA ZÁVODNÍKY

Svým dílem mohou k bezproblémovému průběhu závodů přispět i sami jezdci a členové jejich týmů. Preventivní používání absorpčních rohoží je pouze jedním z nebytných předpokladů.

OHLEDUPLNOST NÁVŠTĚVNÍKŮ

Úkolem návštěvníků je zejména dodržovat všechny pokyny a využívat připravené podmínky. Používání rozmístěných toalet a využívání zavedeného systému třídění odpadů jsou pouze ukázkou z celé škály požadavků, které jsou na diváky kladeny.