Zásady pro účastníky sportovních podniků

Níže naleznete základní doporučení pro jednotlivé skupiny účastníků sportovních podniků organizovaných pro různé disciplíny motosportu. Pro přehlednost jsou účastníci rozděleni do následujících skupin:

Pořadatelé sportovního podniku

Jezdci a jejich doprovod

Návštěvníci a veřejnost


POŘADATELÉ  SPORTOVNÍHO  PODNIKU

 1. Zajistěte ve spolupráci s příslušnými orgány, aby přístupové silnice a cesty k závodišti způsobily co nejméně problémů na životní prostředí.
 2. Zajistěte, aby z hlediska umístění závodiště bylo možno bez problémů přijmout očekávaný počet návštěvníků.
 3. Zajistěte označení místa sportovního podniku směrovými šipkami.
 4. Ve spolupráci s příslušnými orgány zajistěte únikové cesty pro sanitní, požární vozy a pro bezpečnostní službu. 
 5. Ochranným hrazením vymezte servisní prostor v parkovišti závodních strojů.
 6. Zajistěte dostatek parkovacích míst pro veřejnost a dostatečně velké přístupové parkoviště závodních strojů s odpovídajícím povrchem.
 7. Pověření pořadatelé musí zajistit optimální parkování jak pro veřejnost, tak i v parkovišti závodních strojů s vyčleněním místa a jeho respektováním účastníky.
 8. Zakázat parkování na krajnicích cest mimo povolená vyhrazená místa.
 9. Vyvarovat se maximálně umístění parkovišť v místech budoucího pěstování a osévání zemědělské plochy.
 10. Zajistit lehký a vhodný přístup k tréninkové (testovací) trati a zamezit přístup veřejnosti.
 11. Zajistit pro informační rozhlasový systém dva výstupy. Jeden pro parkoviště závodních strojů a jeden pro diváky.
 12. Zajistit dostatečný počet reproduktorů za účelem snížení hluku a jejich umístění směřující do středu závodiště směrem dolu.
 13. Úroveň zvuku musí být co nejefektivnější, chraňte sluch svých dětí!
 14. Osoby odpovídající za vysílání by měli zajistit maximální snížení zvuku v průběhu přestávek.
 15. Zajistěte v parkovišti závodních strojů dobu klidu od 22.00 do 08.00 hod.
 16. Zajistěte dostatek zdrojů pitné vody.
 17. Zajistěte označený prostor k mytí motocyklů vybavený odpovídajícím ekologickým zařízením.
 18. Zajistěte vybavení hasicími přístroji jak v parkovišti závodních strojů, tak i v uzavřeném parkovišti.
 19. Zajistěte dostatečný počet toalet jak pro veřejnost, tak i v parkovišti závodních strojů (zvlášť pro muže a ženy), vybavené toaletním papírem a zdrojem vody a zajistěte jejich pravidelnou údržbu.
 20. Přístup k toaletám musí být jasně označen, a to zvlášť pro veřejnost a zvlášť pro účastníky závodů.
 21. Veřejnost musí být jakýmkoliv způsobem informována o dodržování ekologických opatření.
 22. Kontrolujte a ujistěte se, že rozvod elektřiny je v pořádku a odpovídá předpisům.
 23. Zkontrolujte, že prodejní / občerstvovací místa jsou čistá.
 24. Zajistěte odpadkový pytel pro každého účastníka závodu včetně odpadkových pytlů/košů v parkovišti závodních strojů a v prostoru pro veřejnost.
 25. Zajistěte zvláštní kontejnery pro ojeté pneumatiky, oleje, olejové filtry, toxický materiál a tyto označte.
 26. Označení umístění kontejnerů jak pro účastníky, tak i pro veřejnost by mělo být uvedeno v mapce prostoru trati a v programu.
 27. Zakažte umísťování letáků a reklam na stromy.
 28. Zakažte umísťování letáků pod stěrače parkujících automobilů.
 29. Poděkujte písemně obyvatelům žijícím v blízkosti závodiště za jejich toleranci.
 30. Odstraňte co nejdříve po skončení sportovního podniku všechny nápisy, informace, směrovací šipky atd.
 31. Zajistěte, aby návštěvníci mohli bez problémů sledovat závody. (Například kropením tratě k zamezení prachu, který je škodlivý jak pro jezdce, tak i pro diváky a rostliny.) 
 32. Myslete i na invalidní diváky, aby i oni mohli bez problému sledovat závody.
 33. Po skončení závodu uveďte prostor do původního stavu. Vyčistěte uvedený prostor, opravte eventuální poškození, srovnejte povrch kde je třeba, případně osejte některé plochy. Touto činností eliminujete jakékoliv dopady na životní prostředí.
 34. Ujistěte se, že vztahy s místními ekologickými institucemi státní správy jsou co nejlepší.
 35. Pozvete jejich zástupce na sportovní podnik, eventuálně i po dokončení úklidu závodiště, a informujte je jaká opatření činíte k ochraně životního prostředí.
 36. Veďte a udržujte Deník životního prostředí dokumentující veškerou ekologickou činnost, kterou provádíte, a to včetně Protokolů životního prostředí z jednotlivých závodů.
 37. U stálých a trvalých okruhů se ujistěte, že okruh, pozemek (povrch) a budovy jsou pravidelně udržovány.
 38. Chraňte krytí Vašeho okruhu vysázením stromů a keřů, které vytvoří zvukovou bariéru.
 39. Po každém sportovním podniku proveďte jeho vyhodnocení s cílem zlepšení a eventuálního odstranění nedostatků.
 40. Preferujte nápoje do vratných kelímků.

 

DOPORUČENÍ PRO POŘADATELE DO PROGRAMU A TISKOVIN

PŘÍLOHA „A“ Ekologického kodexu FIM

 

1.  Omezit hlučnost reprodukčního systému na 83 DBA při měření na veřejných prostranstvích a vždy v souladu s místními předpisy.

2.  Co možná nejvíce omezit vliv hluku z akce na místní životní prostředí za pomocí náspů, vegetace a plotů.

3.  Chránit prostor pomocí vhodných rohoží nebo jiných účinných prostředků na místech, kde organizátor povolí servis strojů.

4.  Zajistit kontejnery pro sběr odpadů, oleje, paliva a všech ostatních znečišťujících látek (filtry a hadry) a zajistit sběr a odstranění všech pevných a kapalných odpadů v souladu s místními předpisy.

5.  Zajistit hygienická zařízení pro účastníky a veřejnost v souladu s předpisy FIM a přílohou A Kodexu CIE.

6.  Zajistit a spravovat parkoviště, zakázat parkování na dlouhé trávě vzhledem k nebezpečí požáru.

7.  Dodržovat data a lhůty uložené pro daný podnik místními úřady.

8.  Zakázat nepovolené čištění motocyklů a přepravních vozidel.

9. Zajistit osvětu jezdců, týmů a veřejnosti s ohledem na problematiku životního prostředí prostřednictvím reprodukčního systému.

10. Požadovat, pokud možno, aby dodavatelé stravovacích služeb používali recyklovatelné nebo biologicky odbouratelné nádoby a nesli odpovědnost za svůj vlastní odpad.

11. Chovat se tak, aby po skončení akce zůstaly na místě pouze stopy účastníků a, v případě poškození vegetace, zajistit opětovnou výsadbu a vysetí.


JEZDCI  A  JEJICH  DOPROVOD

 1. Respektujte a řiďte se pokyny pořadatelů v parkovišti aut a závodních strojů.
 2. Uvolněte přístupové cesty pro bezpečnostní a záchrannou službu.
 3. Odpadová voda z karavanů nesmí být vylévána do půdy ani na cesty. Vylévání je možno provádět pouze tam, kde pořadatel označil a zajistil ekologický prostor.
 4. Respektujte ekologii, oplocení a rostliny a respektujte i místa, která nespadají do oblasti organizace sportovního podniku.
 5. Neodhazujte ve Vašem okolí odpadky, používejte odpadkové pytle, které odhazujte do příslušných kontejnerů.
 6. Použité pneumatiky, umělé hmoty a toxický materiál odkládejte do označených kontejnerů pro tento účel instalovaných. V případě, že tyto neexistují, musí si je jezdci či doprovod ponechat k vlastní likvidaci.
 7. Opouštějte Váš prostor ve stejném stavu jako před příjezdem.
 8. Instalujte jeden hasicí přístroj v každém vozidle.
 9. Udržujte psy na vodítku.
 10. Používejte bezolovnatý benzin a ekologické výrobky.
 11. Kontrolujte a zamezte úniku benzinu, oleje a ostatních toxických látek z kanystrů do země.
 12. Umývejte motocykly pouze v prostorách k tomu pořadatelem zřízených.
 13. Respektujte noční klid od 22.00 do 08.00 hod.
 14. Používejte určené toalety.
 15. Snižte maximálně pro bezpečnost diváků používání motocyklů, skútrů nebo mopedů v prostorách parkoviště závodních strojů a podél trati. Myslete také na děti na kolech, jejichž rodiče jsou v případě nehody za ně plně zodpovědní.

NÁVŠTĚVNÍCI  A  VEŘEJNOST

 1. Respektujte dozor na parkovištích včetně určení vyhrazených míst na parkování.
 2. Respektujte přístupová označení, ploty a osázení.
 3. Respektujte bezpečnostní pokyny, zejména stanovené plochy určené pro veřejnost.
 4. Používejte toalety zajištěné pořadatelem a udržujte je v čistotě.
 5. Odkládejte odpadky pouze do nádob k tomu určených.
 6. Zakazuje se zakládání ohně.
 7. Myslete na postižené diváky a nebraňte jim blokováním výhledu na trať.
 8. Používejte vodítka na psy.

 

 

 

 

 

PŘÍPRAVA AREÁLU

Základním předpokladem, aby sportovní akce proběhla bez problémů a neohrozila okolní životní prostředí, je kvalitně připravený areál. Úkolem pořadatelů je vytvořit ostatním účastníkům dostatečné podmínky pro dodržování všech zásad.

DOHLED V PRŮBĚHU ZÁVODU

Ani sebelepší přípravou areálu nelze předejít všem potenciálním problémům, zejména pokud je jejich příčinou nezodpovědný přístup účastníků nebo nečekané události. Neocenitelnou funkci zde mají například právě činovníci životního prostředí.

POŽADAVKY NA ZÁVODNÍKY

Svým dílem mohou k bezproblémovému průběhu závodů přispět i sami jezdci a členové jejich týmů. Preventivní používání absorpčních rohoží je pouze jedním z nebytných předpokladů.

OHLEDUPLNOST NÁVŠTĚVNÍKŮ

Úkolem návštěvníků je zejména dodržovat všechny pokyny a využívat připravené podmínky. Používání rozmístěných toalet a využívání zavedeného systému třídění odpadů jsou pouze ukázkou z celé škály požadavků, které jsou na diváky kladeny.

thumb

DOPORUČUJEME

V sekci DOPORUČUJEME naleznete výběr sortimentu z oblasti olejového hospodářství a skladování, ukázky vhodných nádob na shromažďování odpadu a příklady absorbčních prostředků, utěrek a rohoží.